Skip to content
Quannt's Technical Blog
SpeakerDeckGithubTwitterPortfolioLinkedin

Chọn đúng HTTP Header để tối ưu hóa tốc độ website

web performance, web dev3 min read

Mục tiêu: tăng tốc độ trang web, bằng cách giảm thiểu số lượng request từ browser đến server thông qua việc cache resource html, js, css, image... (từ giờ đến cuối bài viết gọi chung là resource) tại browser bằng Header.

Các Header cần chú ý: Combo ETag + If-None-MatchCache-Control

ETag và If-None-Match

Cách thức hoạt động thường gặp:

 1. Browser muốn tải file js tại địa chỉ example.com/test.js

 2. Server trả về file test.js, kèm theo Header ETag có nội dung x234dff .

 3. Browser tải file test.js về và sử dụng.

Image that shows how E-Tag works
 1. Browser muốn tải lại test.js ở 1 màn hình khác, phát hiện bản test.js được cache đã hết hạn (bằng cách đọc Cache-Control của file, sẽ giải thích ở dưới).

 2. Browser tải file từ example.com/test.js và gửi kèm Header If-None-Match với nội dung x234dff .

5a) Server đọc If-None-Match và lấy được value x234dff và thấy rằng file test.js không có thay đổi gì, gửi lại response với Header status code 304 Not Modified, ETag x234dff, thay vì gửi lại toàn bộ file test.js.

Image that shows how E-Tag works part 2

5b) Server đọc If-None-Match và lấy được value x234dff và thấy rằng file test.js đã thay đổi, server tính toán để có token mới và gửi lại browser file test.js mới kèm theo token mới trong ETag

 1. Quay lại bước 2.

TL,DR: hãy đảm bảo server trả lại ETag, mọi việc còn lại browser sẽ tự lo. Tham khảo về cách config các server phổ biến để gửi về ETag tại đây

Cache-Control

Mục đích: điều khiển caching policy cho mỗi resource của browser.

Các thuộc tính hay dùng

 • max-age Ví dụ Cache-Control: max-age: 60 báo với browser rằng resource này có thể được dùng trong tối đa 60 giây tiếp theo mà ko cần kiếm tra lại với server. Từ giây 61 trở đi resource sẽ hết hạn, browser sẽ cần liên hệ với server để kiểm tra/tải file mới về.

 • no-store Như tên gọi, không lưu ở trong cache của browser, luôn luôn tải file mới nhất về.

 • no-cache Luôn luôn check với browser trước khi dùng lại resource ở cache. Nên kết hợp với ETag để tránh download tại toàn bộ resource.

 • must-revalidate Tương tự no-cache nhưng thay vì luôn check với browser, mặc định dùng resource tại cache trước cho đến khi max-age hết hạn

 • private Resource có thể được cache tại browser cache nhưng không thể cache tại những chỗ công cộng khác như CDN hoặc cache của ISP.

Use case

Image that shows the decision tree of http cache policy
 • Resource nhạy cảm, thay đổi nhiều và không nên cache (ví dụ trang html của website i-banking): Cache-Control: no-store
 • Resource thay đổi nhiều (ví dụ trang html của 1 single page application): Cache-Control: no-cache, private, max-age=86400 + ETag
 • Resource không bao giờ thay đổi (ví dụ file js, css đã có finger print): Cache-Control: public, max-age: 31536000

Nghiên cứu về caching policy của một số trang web phổ biến

(còn tiếp)

References

© 2024 by Quannt's Technical Blog. All rights reserved.